ចង្វាឆ្នូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. Rasbora paviana Pavie's rasbora
  2. Rasbora paucisqualis