ចង្វាភ្នំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. Garra fasciacauda
  2. Rasbora paviana
  3. Rasbora vulgaris