ចង្វាភ្លៀងភ្នំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. Brachydanio albolineata
  2. Brachydanio rosea Rosy danio
  3. Devario laoensis