ចង្វាភ្លៀងស្រែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. Esomus longimanus long-fin flying minnow Mekong flying barb