ចង្វាមូល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. Rasbora myersi Myer's silver rasbora
  2. Rasbora aurotaenia