ចង្វែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ចន្លោះ​ដែល​ឆែក​ៗ : ចង្វែក​ដៃ, ចង្វែក​ជើង ជា​ដើម ។