ចង្ហូរស្វាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំចែងមានជ័យ