ចង្អុល​ដៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អវយវៈ​ត្រង់​ម្រាម​បន្ទាប់​មេ​ដៃ សម្រាប់​ចង្អុល ។

  1. (ខ្នាត) រង្វាស់ប្រវែងនៃខ្នាតខ្មែរពីបុរាណ ដោយគិតពីត្រឹមចុងមកដល់គល់ម្រាមចង្អុលដៃ។ ឧ. យប់មិញទឹកស្រកមួយចង្អុលដៃ។