ចង្អើរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រាន​សម្រាប់​ឆ្អើរ​ត្រី, ឆ្អើរ​សាច់, ឆ្អើរ​នំ, ឆ្អើរ​ម្ទេស ជា​ដើម ។