ចង្អេរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​ត្បាញ​ដោយ​បន្ទោះ​ឫស្សី សម្រាប់​អុំ​ស្រូវ, អុំ​អង្ករ​ជា​ដើម; ឬ សម្រាប់​ហាល​អ្វី​ៗ; ចង្អេរ​មាន​បី​យ៉ាង​គឺ ចង្អេរ​អុំ​ សម្រាប់​ប្រើ​អុំ; ចង្អេរ​គ្រាង សម្រាប់​ប្រើ​ហាល​អ្វី​ៗ; ចង្អេរ​កឡោបិ៍ គឺ​ចង្អេរ​ជំទើរ​តូច​ស្ទើរ​ជាង​ច្រែង​រាក់​ជាង​ចង្អេរ​អុំ​សម្រាប់​ហាល ឬ​សំដិល​អ្វី​ៗ : អំបុក​មួយ​ចង្អេរ​កឡោបិ៍ ។ (ម. ព. កឡោបិ៍ ទៀត​ផង) ។