ចចាក់ចចុច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) និយាយ​ចុច​នាយ, ចុច​អាយ​រឿយ​ៗ ដើម្បី​ឲ្យ​គេ​យល់​ស្រប​តាម​ : ចាំ​ទៅ​និយាយ​ចចាក់ចចុច​លមើល ក្រែង​លោ​កើត​ការ ។