ចចិកចចុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប្រចុបប្រចែង, អែបអប​បញ្ចូល​ចិត្ត ។ គុ. មនុស្ស​ចចិកចចុក គឺ​មនុស្ស​ដែល​ចេះ​ប្រចុបប្រចែង​តម្រូវ​ចិត្ត​គេ ។