ចចូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ស្មៅ​មួយ​ប្រភេទ​ពួក​កក់ សម្រាប់​ត្បាញ​កន្ទេល ឬ​ការុង​ជា​ដើម; កន្ទេល ឬ ការុង​ដែល​ត្បាញ​ដោយ​ស្មៅ​នោះ ក៏​ហៅ​ថា : កន្ទេល​ចចូត, ការុង​ចចូត ដែរ ។