ចត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បញ្ឈប់​នាវា​ផ្សេង​ៗ នៅ​ផែ, ក្បួន​ជាដើម ដោយ​ចង​ពួរ ឬ បោះ​យុថ្កា : ចត​ទូក, ចត​កប៉ាល់ ។

( កិ. ) ដាក់​ថ្នាំ​បំពោក​រុំ​ដោយ​សំពត់​ត្រង់​ដៃ​ឬ​ជើង ដែល​បាក់​ឬ​គ្រេច : ចត​របួស (និយាយ​ដោយ​ស្រុក) ។