ចតុកោណ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ធរណីមាត្រ) quadrilateral , quadrilatère ពហុកោណដែលមានជ្រុងបួន។ ឧ. ចតុកោណ ABCD បង្ហាញក្នុងរូប ចតុកោណ