ចតុកោណកែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ធរណីមាត្រ) rectangle ចតុកោណដែលមានមុំក្នុងទាំងអស់ជាមុំកែង។ ឧ. ចតុកោណ ABCD ជាចតុកោណកែងដែលបានបង្ហាញក្នុងរូប ចតុ