ចតុកោណកែងស្មើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ធរណីមាត្រ) ចតុកោណកែងស្មើ/ការ៉េ square/crré ចតុកោណកែងដែលជ្រុងទាំងបួនមានប្រវែងស្មើគ្នា។