ចតុកោណស្មើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ធរណីមាត្រ) rhombus, losange ចតុកោណដែលមានជ្រុងទាំងអស់ស្មើគ្នា។