ចតុទិស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំវិហារហ្លួង