ចតុរង្គាធិបតី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ តុរ៉ង់គា ធិប៉ៈដី សំ. បា. ( គុ. ឬ ន. ) (ចតុរង្គាធិបតិ) ដែល​ជា​អធិបតី, ជា​ធំ​ចម្បង​លើស​លែង​កង​ទ័ព​ទាំង ៤ ពួក (មេ​ទ័ព​ធំ) ។ (ម. ព. ចតុរង្គ ផង) ។