ចតុរមុខ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ តុ រ៉ៈ មុក សំ.; បា. ( ន. ឬ គុ. ) (ចតុម៌ុខ; ចតុម្មុខ ឬ ចាតុម្មុខ) មើល​ក្នុង​ពាក្យ ចតុម្មុខ ។