ចត្វា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័ត-ត្វា សំ.; បា. ( ប.សំ. ) (ចតុរ៑; ចតុ) បួន (៤) : មន្រ្តី​សម្រាប់​ចត្វា មន្រ្តី​ថ្នាក់​ទី ៤ ។