ចន្ទគតិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័ន ទៈ គៈតិ បា. ( ន. ) ដំណើរ​ព្រះ​ចន្ទ : លើក​ខែ​តាម​ចន្ទគតិ, កំណត់​ថ្ងៃ​ខែ​តាម​ចន្ទគតិ​ ។