ចន្ទន៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័ន សំ. បា. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មាន​ខ្លឹម​ក្រអូប : ចន្ទន៍​ស, ចន្ទន៍​ក្រហម ។