ចន្ទល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចន់-ទល់ ( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ទល់ : ចន្ទល់​ផ្ទះ, ចន្ទល់​រទេះ ។