ចម្កយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-កយ ( កិ. ) លយ​ឆ្កយ, ជំទយ​ឆ្កយ : ចម្កយ​ដៃ ។