ចម្ប៉ាខ្មៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចម្ប៉ាមានត្របកពណ៌ឈាមជ្រូក