ចម្រាញ់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-រ៉ាញ់ ( កិ. ) ចំហៀវ, រំងាស់​សំរេង​ឲ្យ​ដាច់​ទឹក : ចម្រាញ់​ខ្លាញ់, ចម្រាញ់​យក​ប្រេង ។