ចម្រូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-រ៉ូង ( ន. ) ឈើ, ឫស្សី ឬ​អ្វី​ដែល​ស្រួច​ដែល​បោះ​ឬ​ដាំ​នៅ​ដី​ច្រូង​ឡើង ។