ចរន្ត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ-រ៉ន់ បា. ( ន. ) (ចរ + អន្ត > ចរន្ត) ចលនា ឬ​ដំណើរ​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ ដោយ​កម្លាំង​នៃ​ធាតុ​ទឹក​និង​ធាតុ​ភ្លើង​ជាដើម : ចរន្ត​អគ្គិសនី ។