ចាក់ច្រែង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាសាខ្មែរ[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

  1. ឈ្មោះ​ខ្ចៅ​សមុទ្ទ​មួយ​ពួក : ខ្ចៅ​ចាក់​ច្រែង (យ. អុក​លាង​ៗ) ។
  2. ឈ្មោះ​នំ​មួយ​ប្រភេទ : នំ​ចាក់​ច្រែង ។