ចុងថ្នល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំតាំងក្រូច
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ពន្សាំង
  3. ភូមិនៃឃុំយាង
  4. ភូមិនៃសង្កាត់បារាយណ៍