ចូល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ទីទៃ​ពី​ចេញ គឺ​ទៅ​ពី​ខាង​ក្រៅ​កាន់​ខាង​ក្នុង : ចូល​ក្នុង​បន្ទប់ ។ មក​ពី​ខាង​នាយ​កាន់​ខាង​អាយ ឬ​ទៅ​ពី​ខាង​អាយ​កាន់​ខាង​នាយ : ចូល​ចាប់, ចូល​លុក, ទឹក​ចូល​ព្រែក ។ លះបង់​ម្ខាង​ទៅ​រក​ម្ខាង : ចូល​ពួក ។ ប្ដេជ្ញា​ខ្លួន​ជា​អ្នក​ជឿ​ស៊ប់​តាម​សាសនា : ចូល​សាសន៍​ពុទ្ធ​រ័តន៍, ចូល​ពុទ្ធ​សាសន៍, ចូល​សាសន៍​តិរ្ថិយ ... ។