ចំណង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) កំណួច​ដែល​ចង​កួច​ភ្ជាប់​តគ្នា ។ ចំណង​ដៃ អំបោះ​ដែល​ចង​ដៃ ឬ​ប្រាក់ ឬ​ក៏​ទ្រព្យ​របស់​ដែល​គេ​ឲ្យ​ជា​កំដរ​ដៃ .... ។