ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ថ្នាក់ពាក្យ

ពីWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:All parts of speech)
Jump to navigation Jump to search

កូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម

ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះមានកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមចំនួន១១ដូចខាងក្រោម ក្នុងចំណោមកូនចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមសរុបចំនួន១១។

A