ចំណាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដំណើរ, បែប​ភាព​ដែល​ចាស់ : អ្នក​និង​ខ្ញុំ​យើង​មាន​ចំណាស់​ប្រហែល​គ្នា; ផ្លែ​ខ្នុរ​ពេញ​ចំណាស់ ។