ចំពួក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ឬ គុ. ) សង្កាត់​ដោយ​ពួក, ពួក​នីមួយ​ៗ, ពួក​ផ្សេង​ៗ​គ្នា; ដែល​ជា​ពួក​ជា​ប៉ែក : មាន​ជន​ចំពួក​ខ្លះ​យល់​ថា​គួរ ខ្លះ​ថា​ពុំ​គួរ ។