ចំហូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ដំណើរ​ឆូវ, ដំណើរ​បញ្ឆោត​ដោយ​គំរាម​គម្រប ។ ប្រើ​ជា កិ. ក៏​បាន : កុំ​ចំហូវ​គ្នា ។ ប្រើ​ជា ជំហៅ ក៏​បាន ។