ច្បារមន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតស្រុកនៃខែត្រកំពង់ស្ពឺ
  2. ក្រុងនៃខែត្រកំពង់ស្ពឺ
  3. អតីតឃុំនៃស្រុកច្បារមន
  4. សង្កាត់នៃក្រុងច្បារមន
  5. ភូមិនៃឃុំកុមាររាជា