ច្រណែន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) មិន​សុខ​ចិត្ត​ដោយ​គេ​បាន​លើស​ខ្លួន ឬ​ដោយ​គេ​បាន ខ្លួន​មិន​បាន ។