ច្រាប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) អំណាច​ភ័យ : ច្រាប​ជាន់ ។
  2. ដី​ប្រៃ : ដី​ច្រាប ។
  3. ឈ្មោះ​ផ្សិត​ដែល​ដុះ​នៅ​ដី​ច្រាប ផ្សិត​ច្រាប ។
  4. ភូមិនៃឃុំណាំតៅ។
  5. ភូមិនៃឃុំវាលម្លូ
  6. ភូមិនៃឃុំល្ងៀង
  7. ភូមិនៃឃុំដើមដូង
  8. ភូមិនៃឃុំ២ធ្នូ