ច្រើន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ដែល​មាន​ចំនួន​មិន​តិច, កា្រស់​ក្រែល, តាំង​ពី​ចំនួន​ពីរ​ឡើង​ទៅ ។ ព. ផ្ទ. មួយ, តិច ។