ឆក់កណ្ដោល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំជៀប