ឆត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឆ័ត សំ.; បា. ( ន. ) (ឆត្ត) ប្រដាប់​មាន​ដង​ឆ្អឹង គន្លឹះ ពាស​សំពត់ បើក តម្លោះ​បិទ​បាន​ សម្រាប់​បើក​កាន់​បាំង​កម្ដៅ​ថ្ងៃ, បាំង​ភ្លៀង : បើក ឆត្រ, បាំង​ឆត្រ តម្លោះ​ឆត្រ ។ ថ្ងៃ​បាំង​ឆត្រ, ខែ​បាំង​ឆត្រ គឺ​ពន្លឺ​មាន​កណ្តាប់​វង់​មូល​សណ្ឋាន​ដូច​ជា​មណ្ឌល​ឆត្រ ព័ទ្ធ​ជុំវិញ​ព្រះ​អាទិត្យ, ព្រះ​ ចន្រ្ទ ... ។