ឆត្រ​រួត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឆ័ត-- បា. ( ន. ) (ឆត្តាតិច្ឆត្ត) ឆត្រ​មាន​រួត ។ ឈ្មោះ​ហរិត​ជាតិ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ផ្កា​ជា​ថ្នាក់​ៗ​ស្រដៀង​នឹង​ឆត្រ​រួត : ដើម​ឆត្រ​រួត ផ្កា​ឆត្រ​រួត ។