ឆន្ទវុត្តិប្បទីប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. ( ន. ) ឈ្មោះ​គម្ពីរ ១ សំដែង​អំពី​បែប​បទ​កាព្យ​ខាង​បាលី​ភាសា ។