ឆវី​រោគ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឆៈវីរោក បា.; សំ. ( ន. ) (ឆវិ; ឆវិ ឬ ឆវី + រោគ) រោគ​ដែល​កើត​នា​ស្បែក, រោគ​ស្បែក : កញ្ជ្រិល, ចែងថ្ងៃ, អុត ... ជា​ឆវី​រោគ ។