ឆ្ការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ត្រាយត្រួស : ឆ្ការ​ព្រៃ ។ ឆ្ការ​ដៃ វាស​ដៃ​ដូច​គេ​ឆ្ការ​ព្រៃ ។ ។