ឆ្កែ

ពីWiktionary

ឆ្កែ (dog) ( ន. ) សត្វ​ជើង ៤ ពួក​មួយ រស់​នៅ​អាស្រ័យ​នឹង​មនុស្ស ។ ឆ្កែ​ព្រៃ ឆ្កែ​ដែល​កើត​ដែល​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ ។ អា​ឆ្កែ ! ឧ. ពាក្យ​ជេរ​ទ្រគោះ​បន្ដុះ​បង្អាប់​ប្រដូច​ទៅ​នឹង​ឆ្កែ ។