ឆ្ដុប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ដ ( កិ. វិ. ) ដែល​មាន​សណ្ឋាន​បែប​ដូច​គេ​បន្ដុប : អង្គុយ​ឆ្ដុប, លោត​ទុំ​ឆ្ដុប ។